" DE POTI SA MA AJUTI, NU-NTOARCE CAPUL,

IN LOCUL MEU PUTEA FI ALTUL,

PUTEA FI CHIAR COPILUL TAU

CE BINE CA NU E....SUNT EU... "

marți, 9 august 2011

Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011

 

Proiectele pe 2011 pentru protecţia persoanelor cu handicap au, de acum, o metodologie!


În Monitorul oficial nr. 544 din 1 august a.c. a fost publicată Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011, aprobată de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale prin Ordinul nr. 1.788 din 6 iulie 2011.
Proiectele sunt finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie. Alocarea se face cu respectarea obiectivelor Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.175/2005.
Sunt eligibile organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap. Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici ori privaţi, acreditaţi.
Sunt finanţate proiecte pentru asigurarea serviciilor de sprijin familial, prin înfiinţarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre de tip respiro/centre de criză, locuinţe protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.
Metodologia stabileşte:
- etapele procedurii de selecţie;
- publicarea anunţului de participare, de către autoritatea finanţatoare şi termenul pentru depunerea proiectului (30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare;
- documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;
- selectarea proiectelor depuse, în termen de  20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect;
- publicarea rezultatelor selecţiei făcute de comisie, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
- încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă, între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, după împlinirea termenului de aşteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte.
- contribuţia beneficiarului la realizarea proiectului, de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare;
- publicarea anunţului de atribuire a contractului sau a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii;
- derularea finanţării nerambursabile, în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi a  cheltuielilor aferente;
- monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare de către Autoritatea finanţatoare, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii finanţatoare. Metodologia de monitorizare include atribuţiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finanţate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap şi circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum şi procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.
*
Cadru legal. Actele normative care au fost avute în vedere la elaborarea acestei metodologii sunt:
- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;
- Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
P.S.LegeStart

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu